🚚 ✅ DORUČENIE ZADARMO - pre všetky objednávky nad 200€

Obchodné podmienky

stanovujúce obchodné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim  (ďalej len "VOP") pri prevádzkovaní internetového obchodu www.termoobchod.sk


Prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“) internetového obchodu termoobchod.sk je:

         TERMOobchod, s.r.o.
         Kyjevská ul. 3031/3
         934 05  Levice

         IČO: 54 650 674
         IČ DPH:  SK2121741556
         DIČ: 2121741556

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 57560/N

Kontakt: +421 911 166 221
e-mail: info@termoobchod.sk

Adresa odberného miesta:
Poľná 11
934 01  Levice

I. Úvodné ustanovenia

1.1  Objednávateľom (ďalej len „kupujúci“) sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle objednávku na tovar v internetovom obchode termoobchod.sk.

1.2  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpnych zmluvách, uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3  Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.termoobchod.sk, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

1.4  Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

II. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1  Tovarom sa rozumejú produkty predávané v internetovom obchode predávajúceho.

2.2  Kupujúci objednáva tovar za cenu zverejnenú v čase vytvorenia objednávky. Pri vytváraní objednávky má kupujúci možnosť oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH aj spolu ďalšími možnými príslušnými poplatkami za dopravu/doručenie a platbu.

2.3  Záväznú objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo: "Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Kupujúci spotrebiteľ má možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil  ešte pred odoslaním objednávky.

2.4  Podmienkou platnosti objednávky je riadne a úplné vyplnenie požadovaných údajov v registračnom formulári. Objednávka musí obsahovať pravdivé meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, spôsob úhrady, spôsob doručenia či prevzatia tovaru.

2.5  Po odoslaní objednávky odošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail a rekapituláciu objednávky (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim).

2.6  Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Znenie aktuálnych VOP,  formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok si kupujúci môže stiahnuť priamo na stránke www.termoobchod.sk.

2.7  Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu. V prípade zmlúv, v ktorých predávajúci odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.

2.8  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku v deň odoslania objednávky, najneskôr však do 24 hod. od vytvorenia objednávky. Objednávku je možné stornovať písomnou formou.

2.9  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po automatickom potvrdení objednávky pričom túto skutočnosť musí kupujúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu prostredníctvom e-mailu. Jedná sa o prípady keď je na internetovom obchode predávajúceho zjavne nesprávne zverejnená cena tovaru v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou, a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru.

2.10  Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zálohu v plnej výške hodnoty tovaru, ktorú kupujúci dopytuje alebo objednáva u predávajúceho podľa osobitých požiadaviek kupujúceho.

III. Cena a označenie tovaru

3.1  Predávajúci uvádza pri jednotlivých produktoch v konkrétnej ponuke označenie predmetného tovaru, opis tovaru a vlastnosti.

3.2  Pri každom konkrétnom produkte je uvedená celková cena tovaru v menej EUR bez DPH aj s DPH. Táto cena je konečná a záväzná pre predávajúceho. Cena tovaru neobsahuje náklady na doručenie a platbu.

3.3  Zverejnené ceny sú platné iba pre objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu cez riadne vyplnený elektronický formulár.

3.4  Predávajúci si vyhradzuje právo na alikvotnú zmenu ceny tovarov, ktoré nie sú v čase vytvorenia objednávky tovaru aktuálne skladom, pri ktorých po dodatočnom naskladnení stúpla nákupná cena.

3.5  Akciové ceny, Zľavy dňa, Zľavové kupóny a iné cenové kampane platia do vypredania zásob akciového tovaru alebo počas časovo vymedzeného obdobia.

3.6  Ceny dohodnuté na základe individuálnych cenových ponúk sú záväzné pre obe strany zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Predúvajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho zálohu v plnej výške hodnoty tovaru.

3.7  Tovar je predávaný na základe fotodokumentácie, katalógov, typových listov a vzoriek poskytnutých výrobcom a umiestnených na internetovom obchode.

3.8  Údaje o tovare umiestnené v internetovom obchode ako farba, rozmery, váha a pod. sú údajmi prevzatými z prospektov a dokumentov výrobcu podliehať zmenám.

3.9  Kupujúci berie na vedomie, že výrobky ponúkané v internetovom obchode vo väčšine prípadov nie sú samostatne funkčnými celkami a pre svoju prevádzku a uznanie záruky môžu vyžadovať montáž dodatočných prvkov, zabezpečovacích zariadení, odbornú inštaláciu, odborné revízie, preškolenie alebo uvedenie do prevádzky.

IV. Platobné podmienky

4.1  Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje riadne zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu podľa nasledovných možnosti:

A) Platba bankovým prevodom na účet (zadarmo)
B) Online platba cez platobnú bránu BESTERON (zadarmo)
C)  Platba na dobierku (dobierka je spoplatnená sumou 1,49 EUR)
D)  Platba na splátky cez QUATRO (spoplatnené podľa aktuálnych podmienok)

4.2  Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, pričom avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.

V. Dodacie podmienky, preprava, prevzatie tovaru

5.1  Skladová dostupnosť tovaru uvedená na stránke internetového obchodu je informatívna. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť tovarov zverejnených v internetovom obchode.

5.2  Pri tovare s označením „Skladom“ predávajúci štandardne odosiela takto označený tovar do 24 hod. od prijatia objednávky. Pri inom označení skladovej dostupnosti tovaru, predajca uvádza orientačný čas expedície priamo pri konkrétnom tovare.

5.3  Predávajúci poskytuje kupujúcemu doručenie tovaru na základe vyplnenej doručovacej adresy v procese objednávania a platnej aktuálnej ceny, pričom sa však musí jednať o platnú dodaciu adresu v Slovenskej republike.

5.4  Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka dostupného na nasledujúcom linku: https://termoobchod.sk/doprava-a-platba.html pričom cena dopravy sa vypočítava automaticky podľa súčtu hmotnosti tovarov v objednávke.
Pri objednávkach s hmotnosťou nad 200 kg, sa cena dopravy stanovuje na základe cenovej ponuky.

5.5  Doručenie tovaru zabezpečujú zmluvní partneri spoločnosti TERMOobchod, s.r.o. v čase od pondelka do piatka. Doba doručenia tovaru 1 až 3 pracovných dní po odoslaní objednávky (neplatí pre objednávky odosielané na palete).

5.6  Predávajúci poskytuje kupujúcemu nasledovné možnosti doručenia objednávky:

A) Balík na adresu prostredníctvom Slovenskej pošty. Platí pre objednávky s hmotnosťou do 2 kg.
B) Doprava kuriérom na adresu. Platí pre objednávky s hmotnosťou do 200 kg.
C)  Osobný odber v na adrese odberného miesta predávajúceho.
D)  Rozvoz tovaru realizovaný predajcom do vzdialenosti 40 hm od mesta Levice.

5.7  V prípade potreby opakovaného doručovania z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, a s tým spojené vzniknuté dodatočné náklady na opätovné doručovanie hradí v plnej výške kupujúci.

5.8  Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky od kuriéra alebo dopravcu bezprostredne prekontrolovať stav zásielky (neporušenosť obalového materiálu, poškodenie krabice, kartónu, balíka, počet balíkov a pod.) ešte za prítomnosti kuriéra alebo dopravcu.

5.9  Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je poškodená. Pokiaľ takúto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

5.10  Poškodenú alebo neúplnú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@termoobchod.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a bezodkladne ho odoslať predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

VI. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

6.1  Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

6.2  Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

6.3  Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru upraveného alebo vyrobeného na mieru (na objednávku), tovaru určeného (objednaného) osobitne pre kupujúceho.

6.4  Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať vrátený tovar poslaný kupujúcim na dobierku.

6.5  Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže odoslanie tovaru.

6.6  Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6.7  Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

6.8  Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

VII. Záručné podmienky a reklamácie

7.1   Záručné podmienky a reklamácie na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, záručnými podmienkami uvedenými v záručnom liste k tovaru či v návode na použitie a platnými právnymi predpismi SR.

7.2   Záručná doba na všetok tovar (pokiaľ nie je uvedené inak) je poskytovaná záruka v dĺžke 24 mesiacov. V prípade, že je uvádzaná dlhšia záručná dobu ako 24 mesiacov, tú si kupujúci uplatňuje u výrobcu príp. u tretej osoby, ktorú určí výrobca (autorizované servisné stredisko alebo autorizovaný servisný technik a pod.).

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 07. 2022 a rušia všetky predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia

IX. Alternatívne riešenie sporov

9.1  Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu:info@termoobchod.sk

9.2  Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

9.3  Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

9.4  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.5  Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

9.6  Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

9.7 Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.